• google plus
  • linkedin
  • instagram
Audyt procesu produkcyjnego

Audyt procesu produkcyjnego ma pomóc w zdiagnozowaniu ewentualnych problemów w kontekście przygotowywania produktów. Mogą się one objawiać nadmiernymi kosztami, opóźnieniami czy choćby jakością odbiegającą od oczekiwanej. Odpowiednio przeprowadzony gwarantuje analizę kosztów, pozwala wykryć marnotrawstwa i zaproponować stosowne rozwiązania. W efekcie firma więcej zarobi i stanie się bardziej konkurencyjna na rynku. Zachęcamy przy tym do skorzystania z naszej pomocy.

Spis treści
Kiedy należy przeprowadzić audyt?
Zbyt duże koszty w zakresie zasobów i czasu
Niewłaściwa jakość
Brak konkurencyjności
Jaki jest cel takiej procedury?
Jak poprawić wyniki firmy?

Jakie mogą być sygnały świadczące o potrzebie przeprowadzenia audytu w firmie produkcyjnej?

Audyt w firmie produkcyjnej na pewno trzeba zlecić, gdy istnieje poczucie nadmiernego inwestowania w proces, przy braku oczekiwanych rezultatów. Takim symptomem będą również problemy z terminowością czy konieczność przeznaczania na konkretne zadania zbyt dużej ilości czasu. Oczywiście w najbardziej drastycznym przypadku, kłopoty w ramach produkcji będą się objawiały produktem o niewystarczającej jakości czy też znaczącą liczbą wyrobów wadliwych, co oznacza marnowanie zasobów. Czasem z perspektywy firmy całość procesu wygląda stosunkowo dobrze, lecz okazuje się, iż konkurenci o podobnym potencjalne, radzą sobie na rynku zdecydowanie lepiej i to jest kolejna sytuacja, w której warto zlecić audyt.

Nadmierne koszty i czasochłonność zadań

Zdecydowanie najczęściej problemy z procesem dotykają kosztów, rozpatrywanych zarówno w postaci nakładów, jak i czasu potrzebnego do wykonania poszczególnych zadań. Będzie to widoczne w nadmiernych wydatkach, przez które firma uzyskuje mniejsze zyski lub w skrajnych przypadkach może nawet odnotowywać straty, gdy okaże się, że cena wyrobów jest niedostosowana do środków przeznaczonych na ich przygotowanie. Z kolei o złym zarządzaniu czasem, mogą świadczyć problemy z terminowością lub fakt, że pracownicy muszą spędzać w zakładzie znacznie więcej godzin, niż jest to realnie potrzebne. Trzeba pamiętać, że takie opóźnienia też generują koszty, gdyż osłabia to efektywność firmy.

Problemy z jakością

Dużym kłopotem i zwykle dość mocno widocznym, będzie niewystarczająca jakość produktów, odbiegająca od tej planowanej. Może to mieć różne podłoże, choćby w postaci nieodpowiednich materiałów, ale nie tylko. Na problemy z jakością mogą wpływać wszelkie zaburzenia w procesie czy błędy pracowników. W celu ustalenia przyczyn takich niedoskonałości, trzeba prześledzić cały proces i właśnie w tym celu zleca się audyt.

kobiety podczas audytu procesów

Firma przegrywa z konkurencją

Szczególnie będąc wewnątrz firmy, często trudno jest dostrzec marnotrawstwa czy błędy popełniane w trakcie procesu. O tym, że przedsiębiorstwo nie funkcjonuje jednak należycie, może świadczyć fakt, iż klienci chętniej wybierają po prostu produkty konkurencji. Takie ustalenia opierają się już na pewnych danych, które analizują pracownicy wyższego szczebla. Jeżeli widzisz zatem, że firma stoi w miejscu i staje się mało konkurencyjna na rynku, to audyt może wiele w tym zakresie pomóc, gdyż być może wynika to z błędów na etapie produkcji.

Jakie są cele przeprowadzenia audytu procesu produkcyjnego?

Audyt procesu produkcyjnego przeprowadza się w dużej mierze z myślą o dokładnym przeanalizowaniu kosztów. Choć jest to jedno z podstawowych działań, to w wielu przedsiębiorstwach pojawia się z tym problem, a bez dobrej znajomości nakładów, trudno jest podejmować dalsze, racjonalne decyzje. Sprawdza jest też jakość, zarówno produktów, jak i samej pracy. Często można wtedy dostrzec pole do usprawnień, nawet w działaniach, które wydają się z pozoru dobrze funkcjonować.

Analiza kosztów

Warto zadać sobie pytanie, czy na pewno znasz całkowity koszt swojego produktu. Choć wydaje się to być bazowa informacja, to często jest błędna, przez brak odpowiedniej kalkulacji. Na realne nakłady na wyroby wpływają nie tylko stawki za materiały, ale również zużycie energii, prądu, wody czy innych czynników oraz sama czasochłonność pracy. Dopiero pod wzięciu tego wszystkiego pod uwagę można uzyskać dane pozwalające ustalić politykę cenową czy strategię przedsiębiorstwa w innych obszarach, także promocyjnych i sprzedażowych. Przeprowadzony audyt pozwoli na pogłębioną analizę kosztów, która może być podstawą do optymalizacji procesumalizacji procesu.

Ocena jakości i możliwości poprawy

Oczywiście głównym założeniem audytu jest ocena jakości, wraz ze sformułowaniem wniosków jak można dążyć do jej podniesienia. Dotyczy to nie tylko samych wyrobów, ale całego procesu. Efektem usprawnień i optymalizacji może być w końcu przygotowanie takiego samego produktu, lecz w krótszym czasie czy przy mniejszych nakładach finansowych. Audyt procesu produkcyjnego jest zatem niezbędny w celu dokonania jego późniejszej optymalizacji.

Audyt wewnętrzny w firmie produkcyjnej może pomóc w poprawie wyników

Warto pamiętać, że audyt wewnętrzny w firmie produkcyjnej przeprowadza się z jej inicjatywy. Ma ona na celu działanie mające wykazać pole do poprawy, a nie wskazać nieścisłości w celu wyciągnięcia przykrych konsekwencji, jak ma to miejsce w przypadku formalnej kontroli. Z myślą o takiej weryfikacji dobrze jest skorzystać z pomocy, gdyż osoby spoza przedsiębiorstwa, wprowadzą świeże spojrzenie na jego funkcjonowanie. Polecamy przy tym skorzystanie z naszych usług. Taki audyt pomoże wykazać ewentualne marnotrawstwa czy zakłócenia w procesie, co pozwoli zaproponować środki naprawcze, mające przyczynić się do zwiększenia efektywności.

Odróżnienie pojęcia audytu od kontroli

Częstym błędem jest utożsamianie audytu z kontrolą, która większości osób kojarzy się negatywnie. W przypadku tej drugiej podstawą jest szukanie niezgodności, lecz najczęściej z myślą o ukaraniu winnych. Takie działania są często niezapowiedziane i mogą być przeprowadzane odgórnie przez zewnętrzne podmioty państwowe lub branżowe. Z kolei audyt ma o wiele bardziej pozytywny wydźwięk, gdyż ma on na celu obiektywną ocenę funkcjonowania procesu. Taki o charakterze wewnętrznym, przyjmuje zatem formę samooceny, której celem jest późniejsza poprawa, a nie wyciąganie przykrych konsekwencji. Nie oznacza to jednak, że musi być wykonany koniecznie przez pracowników firmy - ta może samemu zlecić to innemu podmiotowi.

Nasza oferta

Jeżeli dostrzegasz symptomy świadczące o potencjalnych problemach z procesem lub chcesz zwiększyć po prostu konkurencyjność swojej firmy, to zachęcamy do zlecenia nam audytu procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Przeprowadzenie audytu przez zewnętrzny podmiot jest bardzo korzystne, gdyż pozwala na obiektywne podejście do pracowników i świeże spojrzenie na całą produkcję. Dzięki temu można uniknąć pominięcia mankamentów, których mogą nie dostrzec osoby na co dzień powiązane w jakimś stopniu z procesem czy po prostu samą firmą. Możemy dogłębnie przeanalizować działania w obrębie przedsiębiorstwa i wskazać kierunki poprawy, wraz z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami. Takie działania pozwolą zniwelować marnotrawstwa i zwiększyć efektywność firmy, co przełoży się również na większe zyski. Polecamy zatem skorzystanie z naszych usług.

Wycena produktu

Wycena produktu jest jednym z kluczowych działań, gdy przedsiębiorstwo chce osiągać satysfakcjonujące zyski czy też myśli nad wprowadzeniem na rynek nowego wyrobu. Częstym problemem firm jest dostrzeganie potencjału w jakimś pomyśle, lecz brak umiejętności skalkulowania tego, czy jego realizacja będzie opłacalna. Trzeba wziąć przy tym pod uwagę liczne dane i wybrać odpowiednią metodę liczenia. Polecamy skorzystanie z naszej pomocy, gdyż możemy stworzyć odpowiednie narzędzie do tego celu.

Analiza stanowiska pracy

Analiza stanowiska pracy pozwala dostrzec ewentualne niedociągnięcia, która mogą dotyczyć różnych aspektów. Czasem wynikają z bezpośrednich kwestii organizacyjnych czy planowania poszczególnych zadań. Takie błędy oznaczają nie tylko ryzyko zakłóceń w procesach i spadku efektywności, ale oddziałują destrukcyjnie na pracowników. W najgorszych przypadkach mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, ale poza tym widoczne są obniżki motywacji oraz późniejsze pogorszenie się wizerunku danej firmy.

Reengineering w przedsiębiorstwie

Reengineering w przedsiębiorstwie obejmuje zwykle dość gruntowne zmiany w obrębie procesów, które mają usprawnić funkcjonowanie firmy. Odpowiednio przeprowadzony pozwoli na podnoszenie efektywności pracy, przy zmniejszeniu kosztów i lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Wzrasta też rola pracowników w przedsiębiorstwie, a jednym z efektów ma być także wzrost zadowolenia klientów. Przeprowadzenie takiego projektu nie jest jednak proste, zatem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

Podnoszenie efektywności pracy

Podnoszenie efektywności pracy jest kluczowe nie tylko w perspektywie sukcesów i rozwoju firmy, ale też samych pracowników. Większa produktywność nie musi być obarczona zwiększeniem nakładu obowiązków, a wręcz przeciwnie. Często optymalne planowanie zadań i procesu czy zmiany w obrębie konstrukcji stanowiska mogą przynieść lepsze rezultaty, jednocześnie skracając czas pracy. Bardzo ważne względem poprawy efektywności są szkolenia, które dają zatrudnionym większą wiedzę i dodatkowo ich motywują.

Optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych pozwala na zwiększenie wydajności firmy. Przekłada się to na jej zyski i większe zadowolenie klientów. Dzieje się tak ze względu na to, że eliminowane są zbędne koszty czy marnotrawstwo czasu oraz zasobów potrzebnych na określone działania. Lepsza praca całego przedsiębiorstwa znajdzie odzwierciedlenie w produkcie końcowym, który trafi do odbiorców szybciej i mniejszym kosztem. Możemy pomóc w skutecznym przeprowadzeniu projektu takich usprawnień.

Usprawnienie procesu produkcyjnego

Usprawnienie procesu produkcyjnego pozwala na lepszą organizację pracy i podnoszenie wydajności pracowników. Skutkuje to zwiększaniem dochodów, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów, co przekłada się oczywiście na zyski dla firmy. Istnieje wiele narzędzi, które można wykorzystać do takich działań w przedsiębiorstwie. Kluczowe jest jednak ustalenie istniejących problemów. W tym celu warto skorzystać z audytu przeprowadzonego przez zewnętrzny podmiot.

Tarcza antykryzysowa dla Firmy

Niezaleznie od tego jak i kiedy nasz rząd zareaguje z pomocą dla przedsiębiorców powinniśmy sami o ile w danej sytuacji nadal możliwe rozpocząć działania mające na celu maksymalne uelastycznienie i "odchudzenie" prowadzonych procesów. Zmieniana, przejście z produkcji z produktu A na produkt B, usługi C na usługę D przy powinno odbywać się przy minimalnym zaangazowaniu czasu a tym samym obniżeniu jej kosztu.
Jeśli to tylko możliwe należy jak najdłużej utrzymać kadrę pracowniczą gdyż raz już w nią zainwestowaliśmy, przeprowadziliśmy szkolenia, osoby te znają firmę, ludzi, potrafią pracować z zaangażowaniem oraz mają istotny, strategiczny know how. Utrata wyszkolonej brygady to ponowny koszt i trudna w odbudowie czynność obarczona późniejszymi problemami jakościowymi na produkcji, brakiem pełnej płynności procesów itp.
Jeśli to możliwe należy wskazać nowe, tymczasowe, zastępcze działania ktore obecnie wykonywane są przez firmy zewnętrzne (transport, logistyka, spedycja) aby dać pracę zatrudnionym i pozostawić finanse w firmie. Podniesie to także morale zatrudnionych.
Jeśli to możliwe należy przeszkolić osoby na innych stanowiskach tak aby wprowadzając np. dwie zmiany mogły pracować w zalecanej odległości od siebie, w różnych pomieszczeniach. Będzie również możliwe czasowe, rotacyjne wysłanie części pracowników na postojowe, urlop, odbiór nadgodzin itp. Lepiej pracować wolniej niż w ogóle nie pracować. Dlatego też szczególnie dzisiaj istotne jest sprawne zarządzanie, szacowanie ryzyka dla szybkiego rozwiązywania problemów i podejmowania trafnych decyzji.

organizacja stanowiska pracy

Organizacja stanowiska pracy jest istotna zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy. Ten aspekt oddziałuje na bezpieczeństwo oraz efektywność osoby zatrudnionej w firmie. Zwiększanie świadomości w tej kwestii, wpływa również na identyfikowanie się danego człowieka z przedsiębiorstwem, co prowadzi do lepszego zrozumienia wykonywanych obowiązków. Firma staje się także bardziej atrakcyjna dla potencjalnych nowych pracowników co wpływa na przewagę nad konkurencją. Całość przełoży się z kolei na korzyści finansowe dla właściciela, gdyż praca będzie wykonywana lepiej i z większą motywacją.

Lessons learned

Każdy z nas powie, że uczy się na błędach i doświadczeniach. Czyżby? A jeśli tak to na swoich czy na cudzych? Idąc dalej: dlaczego tylko na błędach? Dlaczego także nie na sukcesach? Dlaczego często chcemy ponownie "wynaleźć koło", "wywarzyć otwarte drzwi"? Bez sensu, prawda?
Skoro już kiedyś ktoś doświadczył pewnej sytuacji, opisał to, udostępnił i podzielił się tym z szerokim gremium, w firmie, na świecie to dlaczego by nie skorzystać z tego i uprościć i ułatwić sobie życia a przy tym zaoszczędzić sporo pieniędzy?
W codziennym życiu firm jest wiele takich przykładów by posłużyć się już dostępnym rozwiązaniem i pójść tzw "krótka ścieżką".
Dzięki temu możemy osiągnąć cel szybciej niż Ci którzy nie mieli tej wiedzy.
Odpowiadając sobie na pytanie czy w mojej firmie może byc lepiej, w świetle tego co powiedzieliśmy, odpowiedź brzmi TAK!
Doświadczenia to baza wiedzy i nauka zawarta w nas ale też dokumentowana, która powinna być wykorzystywana a nie która pójdzie w tzw. "las". Dzięki niej możemy zaoszczedzić sporo czasu, pieniędzy a także... nerwów. Nastepstwem takiego działania jest, że poszerzając bazę naszych doświadczeń będziemy poprawiać nasz proces, który będzie coraz lepszy. dokładniejszy, tańszy, bezpieczniejszy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to koncepcja, założenie zawarte w strategii firmy mające na uwadze i uwzględniające potrzeby i interesy społeczne oraz ochronę środowiska.

Ekologiczna, "zielona" produkcja to zużywanie mniejszej ilości energii, wody, sprężonego powietrza, zmniejszone czyli krótsze ogrzewanie pomieszczeń. Przez odpowiednie ukształtowanie procesów produkcyjnych i logistycznych powodujemy że nasze produkty obarczone są mniejsza emisja CO2 a krótszy czas produkcji to krótszy czas pracy pracowników. Dzięki temu mogą dłużej cieszyć się czasem spędzonym z rodziną, dłużej odpoczywają, ich motywacja do pracy wzrasta. Wzrasta też efektywność pracy co pozytywnie wpływa na ich zarobki. Ekologia jest bezpośrednio związana z efektywnością pracy i zadowoleniem pracowników dając im dobre warunki pracy, zmniejszając fluktuacje, zwiększając konkurencyjność firmy. Jeśli więc możemy skrócić czas procesu wytwarzania - to zróbmy to - wszystkim sie to opłaca.

Zarządzanie czasem pracy

Zarządzanie czasem pracy pozwala na zwiększenie efektywności w firmie, a przez to osiąganie lepszych wyników finansowych. Optymalne rozplanowanie i wykonywanie procesów, eliminuje też liczbę błędów. Poszczególne zadania są zatem realizowane szybciej, ale jednocześnie podnosi się jakość usług. Znajdzie to przełożenie w rezultatach osiąganych przez przedsiębiorstwo i większym zadowoleniu samych pracowników.

Copyright 2020 -  Inżynieria Procesów Gospodarczych. All rights reserved.

574 775 665